MIT R&D samenwerking 2020

nieuws

Subsidie voor het gezamenlijk ontwikkelen of vernieuwen van producten, productieprocessen of diensten

Vanaf 11 juni 2020 kunt u weer een beroep doen op de subsidieregeling MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. De regeling richt zich op het door minimaal 2 MKB-ers gezamenlijk ontwikkelen of vernieuwen van producten, productieprocessen of diensten.

Een project dient te bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling dat wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote R&D-samenwerkingsprojecten. Voor beide soorten projecten geldt onder meer dat de subsidie 35% van de subsidiabele kosten bedraagt. Voor kleine R&D-samenwerkings-projecten geldt dat de subsidie minimaal € 50.000 bedraagt en maximaal € 200.000. Voor grote R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt de minimale subsidie € 200.000 en de maximale subsidie € 350.000.

Binnen de regeling is ook een onderdeel Duurzame Dierlijke Producten opgenomen. Middels dit onderdeel worden veehouders ondersteund bij het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzamere dierlijke producten en/of voor nieuwe of vernieuwde marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun duurzamere dierlijke producten. Onder duurzamere dierlijke producten wordt verstaan dierlijke producten met lagere emissies die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit. Het onderdeel richt zich enkel op projecten die geen negatief effect hebben op diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, dierenwelzijn en biodiversiteit en die bijdragen aan:

  • het beter vermarkten van een duurzamer dierlijk product
  • het verbeteren van het verdienmodel van een veehouder
Menu